KULTURKOMPANIET KRONOR & NYCKLARS VERKSAMHETSRAPPORT JUBILEUMSÅRET 2003

 

 

 

Förord

 

2003 firade Kulturkompaniet Kronor & Nycklar sitt femårsjubileum. Förste april 1998 startade föreningen officiellt i Halmstad med verksamhetsstadgar som pekade ut ett internationellt kultursamarbete kunskapsutbyte som prioriterade mål. Så har det också blivit under de fem år som förlidit. Från 2003 är Kulturkompaniet fast stationerad i den lilla staden Gwardejsk i Kaliningradregionen i Ryssland. Här har Kronor & Nycklar kreerat och genomfört en rad projekt företrädesvis med ungdomar som målgrupp och kulturen som verktyg. Och det ser ut som om föreningen kommer att stanna i Gwardejsk under överskådlig framtiden. Allt hänger dock på om Kulturkompaniet får fler uppdrag eller projekt.

Under året som gått har Kronor & Nycklar även öppnat en kvällsskola för intresserade i Gwardejsk. Här har ungdomar fått lära sig bl.a. språk, dans och teater. Intresset har varit stort och föreningens medlemmar har kunnat erbjuda denna kunskapsinhämtning kostnadsfritt.

Under hela året ha Kronor & Nycklar även arbetat med det stora EU-ungdomsprojektet Youth & Society (finansierat av EU-fonden TACIS) som experter. Genom detta projekt har föreningen fått sin huvudsakliga inkomst. Experterna, som är lika med föreningens sittande styrelse (Hans Bärtilsson och Tatyana B.-Kovalyova) har tagit ut sitt arvode på föreningens F-skattsedel och därigenom skänkt sina inomster till förmån för föreningens kassa och arbete.

Youth & Society har varit föreningens löpande och regelbundna verksamhet och sysselsatt styrelsen varje vecka med undantag för sommarmånaderna. Projektet har också inneburit en hel del rapportering och genom att Region Halland givit sitt förtroende har också förskott för aktiviteterna utbetalts och redovisats dit.

 

Konferens

 

I april anordnade Kulturkompaniet en större ungdoms- och politikerkonferens i Svetlogorsk, Kaliningrad Oblast, Ryssland. Detta skedde i samarbete med Region Halland och inom ramen för Youth & Society-projektet. Varför föreningen tog denna kostnad var för att det ansågs viktigt att fler ungdomar kunde deltaga än som Youth & Society-projektet ekonomi tillät. Konferensen blev också till en stor succé och innebar att ett större ungdomsnätverk uppstod.

Kronor & Nycklar har fått mycket beröm under året och för arbetet med Youth & Society. Många har uttryckt stor tacksamhet att expertgruppen lett arbetet i de tre involverade kommunerna; Svetlogorsk, Pionerskij och Gwardejsk. Här igenom har Kronor & Nycklar också fått ovärderliga kontakter i dessa städer – inte bara med ungdomar och deras organisationer utan även i städernas administrationer. Dessa kontakter kommer väl till pass framöver och har redan genererat ett nytt TACIS-projekt; ”Sanning & Konsekvens” som ägs av Halmstad kommun och Region Halland. Detta projekt började planeras under andra hälften av verksamhetsåret för att stå klart i början av 2004.

 

Midsommar och Stipendium

 

Kulturkompaniet Kronor & Nycklar började redan förra året, 2002 med att göra midsommarafton till ett evenemang med svenska traditioner och svensk kultur. Således restes en klädd majstång runt vilken svenska visor och lekar sjöngs och lektes. Evenemanget lockade många bekanta runt om i Kaliningrad Oblast och bland dem fanns den lilla kontingent av svenskar som är bosatta i området. I år vidgades arrangemanget och blev till en ren folkfest. Medverkande bland ett hundratal deltagare var bl.a. Sveriges generalkonsul i Kaliningrad, Erik Hammarskjöld. Tyvärr var det svenskt midsommar-väder, men folk höll ändå tillgodo med matjessill, nypotatis, jordgubbar och Halländs fläder. Ett mycket uppskattat program med lekar och tävlingar genomfördes, liksom resandet av majstången. Till årets festiviteter anlände också Svenskklubben med medlemmar från hela oblasten.

Eftersom det var Kulturkompaniet Kronor & Nycklars femte verksamhetsår instiftade föreningen ett kulturstipendie för att fira jubileet. Första årets stipendiesumma var på 6.000 rubel och fördelades till tre personer som särskilt utmärkt sig för utomordentliga insatser på den internationella kulturscenen.

 Två ryssar och en svensk. De ryska stipendiaterna var Lubjuv Bulbova, ungdomsansvarig på Gwardejsks kultur, sport och ungdomsförvaltning. Stipendiaten fick 4.000 rubel. Rinat Sharafutdinov, president i New Generation, Gwardejsks ungdomsorganisation fick 1.000 rubel och som svensk stipendiat utsågs regissör Ulf Andersson, Halmstad. Även han tilldelades 1.000 rubel. Stipendiet planeras nu att utdelas årligen.

 

Festivalen

 

Gwardejsks Internationella Ungdomskulturfestival anordnades av Kulturkompaniet tillsammans med ungdomsorganisationen i Gwardejsk ”New Generation” för andra året i rad. Över två hundra ungdomar från fem olika länder deltog i festivalens aktiviteter. Publikt blev detta en gigantisk succé!

De kostnader som Kulturkompaniet tog var väl investerade pengar. Motiveringen bakom detta var att föreningens namn spreds på ett mycket positivt sätt över hela regionen och vidare, om än i begränsad skala till de länder som deltog. Festivalen innebär också en enorm goodwill för Kronor & Nycklar gentemot Gwardejsks kommunledning och dess administration. Dessutom växer de ungdomar som vi arbetet med genom ett arrangemang som detta. Det ansvar de bär upp är avsevärt och många har mognat genom arbetet och är framöver nu redo för nya krävande och ansvarsfulla uppdrag.

En ny festival planeras i samarbete med Gwardejsks kommun och ”New Generation” inför sommaren 2004.

Att på detta sätt arbeta med en målgrupp ligger i linje med Kulturkompaniet Kronor & Nyklars verksamhetsstadgar. Dylika ungdomsaktiviteter kommer att vara prioriterade under verksamhetsåret 2004.

Festivalen genomfördes sista helgen i juni och föregicks av en ungdomskonferens där ett hundratal ungdomar från Polen, Sverige och Kaliningrad hade strålat samman för att diskutera sina problem och möjligheterna att finna lösningar på dem. Konferensen arrangerades av Kulturkompaniet och var en del av TACIS-projektet Youth & Society.

 

Den Goda Människan

 

Under sommaren genomfördes också en uppsättning på B. Brechts Den Goda Människan i Setzuang. I vår tappning blev det ”Den Goda Människan i Gwardejsk”. Således hade vi starkt bearbetat manuset så att det skulle passa in i de omständigheter som vi lever under i vår lilla ryska stad. Till evenemanget inhyrdes tre professionella skådespelare från Kaliningrad och Moskva. Detta för att tillsammans med Gwardejsks teateramatörer repetera under en två veckors period samt genomföra två föreställningar. De yrkesverksamma skådespelarna skulle samtidigt genomföra en rad work shops för att på så vis utbilda amatörerna. Tyvärr regnade den ena av föreställningarna bort men den andra kvällen kunde vi under bar himmel och med levande eldar genomföra evenemanget. Föreställningen fick mycket beröm och trotts att vi bara visade den en gång kom mycket folk för att se oss.

Dylika arbeten är av stor betydelse för våra amatörer. De växer i de yrkesverksammas sällskap och de införskaffar sig också ett gott självförtroende i förhållande till det utförda arbetet. Dessutom hade vi hjärtans roligt.

 

Kontorsrenovering

 

Under sommaren och hösten har Kronor & Nycklar passat på att renovera sitt kontor i Gwardejsk. Detta för att arbetsplatsen mer ändamålsenlig, ren och representativ. Kontoret har också utrustats med fler datorer (skänkta) och med ett mindre pentry. Medlemmar ur ungdomsorganisationen ”New Generation” besöker ofta kontoret för att arbeta eller genomföra uppdrag där. Även när svenska delegationer av olika art anländer till Kaliningrad Oblast passar Kronor & Nycklar på att inbjuda dem till Gwardejsk för en visit på nya kontoret. Det finns också övernattningsmöjligheter som under året i olika sammansang utnyttjats.

Kulturkompaniet hoppas för framtiden att få ett så representativt kontor att det skulle kunna tjäna som halländskt informationscentral eller dylikt. För detta krävs dock en fortsatt renovering – vilket möjligen kan komma tillstånd under nästa verksamhetsår. Allt beror dock på ekonomiska förhållanden.

 

Unga Svar

 

Se detaljerad och reviderad rapport (bilaga).

 

Balansräkning

 

Inkommande kapital:

 

Kulturkompaniet Kronor & Nycklar har under år 2003 fått förtroendet att genomföra flera uppdrag och projekt. För projektet ”UNGA SVAR” fick man bidrag från tre olika håll. Ungdomsstyrelsen i Stockholm beviljade 135.000 kronor som delfinansiering. Därtill fick Kulturkompaniet 20.000 kronor av Region Halland samt 36.000 kronor av Länsarbetsnämnden i Halland. Totalt bidrag för projektet blev således 191.000 svenska kronor. Redovisningen av detta belopp återfinns i rapporten för projektet (se bilaga).

I övrigt har Kulturkompaniet fått, på sin F-Skattsedel kompensation för arbetet med TACIS-projektet Youth & Society. En ersättning som utbetalts månad för månad och som formulerar sig på följande sätt:

 

Januari                                 3.699:50

Februari                             12.332:50

Mars                                     7.387:50

April                                   11.861:50

Maj                                     14.790:50

Juni                                     13.602:50

Juli                                        2.478:50

Augusti                                5.575:50

September                         14.936:50

Oktober                             14.424:00

November                            3.651:00

December                            3.660:00

Summa ersättningar för Kulturkompaniet Kronor & Nycklar

uttaget på föreningens F-Skattsedel: F-849202 – 3224

                                            108.399:50

 

SAMMANLAGDA INKOMSTER OCH BIDRAG FÖR

KULTURKOMPANIET KRONOR & NYCKLAR FÖR VERKSAMHETSÅRET 2003

 

SUMMA in: 299.399:50

 

Utgående kapital:

 

För de projekt som Kulturkompaniet drivit under verksamhetsåret 2003 (Den Goda Människan, Festivalen i Gwardejsk, svensk Midsommar o.s.v.) och för föreningens iordningställande av sitt kontor har medlen förslösats månad för månad på följande sätt:

 

Januari                                 1.836:50

Februari                                  524:00

Mars                                     1.441:00     

April                                   18.728:50

Maj                                          904:50

Juni                                     36.511:00

Juli                                      40.826:00

Augusti                                1.741:00

September                           5.165:00

Oktober                               4.431:00

November                               687:00

December                               153:00

 

Summa utgifter              112.948:50   

 

Projektet ”UNGA SVAR” har separatredovisats (se bilaga ”Rapport UNGA SVAR”) och klargör att utgifterna där motsvarar 218.830:00

 

SUMMA ut: 331.778:50

 

BALANSRÄKNINGEN VISAR SÅLEDES PÅ ETT UNDERSKOTT PÅ - 32.379:00

Se efterföljande uppställning av föreningens inkomster och utgifter!

 

Underskottet täcks av ett beviljat lån från föreningens ordförande, Hans Bärtilsson. Den ackumulerade skulden från verksamhetsåret 2002 på 50.000:- (nerskrivet) plus årets (2003) skuld på 32.000:- (också nedskrivet) gör att Kulturkompaniet Kronor & Nycklar sammantaget har en skuld till sin ordförande på 80.000:-

Denna skuld måste inte med omedelbar verkan regleras utan kan justeras vid lägligt framtida tillfälle.

 

Summering

 

Vid en summera av föreningens verksamhetsår 2003 måste det framhållas att aktiviteten som bedrivits varit ytterst lyckosamma. Framförallt gäller detta föreningens engagemang i TACIS-projektet Youth & Society. Det har gett föreningen inkomster och därigenom handlingsfrihet. Det är viktigt att Kronor & Nycklar kan göra saker och ting på eget bevåg, utan att allt måste stöttas av bidragsgivare. Det är av den anledningen Kronor & Nycklar har kunnat initiera flera andra projekt. De så väl som EU-projektet har varit lyckade. Det gör också att Kronor & Nycklar kan arbeta ideellt med tillexempel kvällskurser riktade till ungdomar i Gwardejsk. De skulle aldrig ha råd att betala någon kursavgift och därigenom gå miste om den kunskap som de nu tillskansat sig. I samarbetet med ungdomsorganisationen ”New Generation” är detta också till fördel. Kvällskurserna blir till en samanhållande faktor i båda föreningarnas verksamheter.

Detta verksamhetsår har också Kronor & Nycklar genofört ett av sina bättre projekt någonsin; UNGA SVAR. Föreningen har mött stor tacksamhet för det nedlagda arbetet och de konkreta resultaten blev också mycket bra. Detta gjorde det mödan värt mer än väl! Under detta projekt stärktes också samarbetet med de partners som föreningen samverkat med på svensk och rysk sida. Under arbetets gång kom också många nya idéer fram som pekar framåt och förhoppningsvis kan de genomföras under kommande verksamhetsår.

Men allt är inte arbete. Det gäller att ha roligt också. Det Kronor & Nycklar sysselsätter sig med är kultur och det måste vara lustfullt. Även i denna aspekt kan föreningen inte klaga på tillfällen. Mest lustfyllt under året – kanske den mest minnesvärda stunden också – var premiären på ”Den Goda Människan Från Gwardejsk” Att mitt i natten spela teater på en rivningstomt i Gwardejsk med levande eldar som enda belysning var en stor upplevelse som delades mellan proffs och amatörer. Något sådant har aldrig hänt i vår lilla stad. Det är också ett motto för föreningen; Att våga vara banbrytande.

 

Kulturkompaniet Kronor & Nycklar har fått full ansvarsfrihet från de projektstyrelser som arbetat tillsammans med föreningens styrelse. För UNGA SVAR har revisor Birger Svensson även lämnat revisionsberättelse med yrkan på ansvarsfrihet. Det är föreningens outsägliga glädje att den fasta styrelsen åtnjuter detta förtroende! Tusen Tack!!

 

 

 

KULTURKOMPANIET KRONOR & NYCKLAR

Organisationsnummer 84 92 02 – 32 24

Plotchad Pobeda 2-1, Gwardejsk

Kaliningrad Oblast

Telefon +7 01159 33 8 77

Mail hatte.b@baltnet.ru