2005 ÅRS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

KULTURKOMPANIET KRONOR & NYCKLAR

 

Generellt

2005 blev ett gott år för Kulturkompaniet Kronor & Nycklar, liksom det varit under en rad av år nu. Även om det såg kritiskt ut under årets första månader så skulle det visa sig att allt skulle komma att lösa sig, framförallt under april månad då ansökningar gick igenom och nya projekt startade. Det är ju att beteckna som fantastiskt att en så liten förening kan få så stora projekt och så mycket ansvar och att föreningens medlemmar orkar bära detta. Det kosta oändlig möda att ro iland de uppgifter som kommer med de stora Europeiska projekten som föreningen i år arbetat med för tredje verksamhetsåret i rad. Det är inte bara den praktiska verksamheten som drar ut mycket energi. Till detta ska läggas planering och framförallt rapportering. Man kan gott säga att en sjättedel av tiden läggs på arbetet med målgrupperna och de som deltar i projektet, två sjättedelar på planering där översättning till engelska är det mest tidkrävande och tre sjättedelar på rapporteringen, även den på engelska. Det är minst sagt frustrerande att det som projektet egentligen går ut på får minst tid och energi. Det hindrar dock inte att föreningens ledare haft stort nöje i det arbete som genomförts i samband med EU-projekten, Sanning & Konsekvens. Vi har ju dessutom fått nya kontakter i både Sverige och Polen tack vara TACIS-projektet. Kontakter som troligtvis kommer att leda fram till nya projekt och arbeten i framtiden.

 

 

Basverksamhet

Det man skulle kunna kalla Kulturkompaniets basverksamhet är liktydigt med det samarbete föreningen har med de unga medlemmarna i Gwardejsk ungdomsorganisation New Generation. För dem anordnar Kronor & Nycklar olika kurser såväl som traditionell veckoslutsverksamhet. Det kan handla om teaterrepetitioner såväl som sångövningar och annat liknande. Tyvärr är verksamheten inte tillräckligt kontinuerlig. Detta på grund av att olika projekt avbryter den önskvärda rytmen med möten och resor. Därför har föreningen under året beslutat sig för att göra långtidsschema som dikterar verksamheten. Fördelen med dessa scheman är också att alla får samma information och kan hålla reda på vad som händer och var. Det har visat sig vara en utmärkt lösning och kommit att bli en slags basverksamhetsprincip.

 

 

Projekt under verksamhetsåret

De projekt som Kulturkompaniet Kronor & Nycklar arbetat med under året är som följer:

TACIS-projektet Sanning & Konsekvens

Teaterprojekten; Pippis Liv och Leverne (se rapport och utvärdering Pippi i Kaliningrad-projektet), En Strindbergkväll i Kaliningrad, Herrar på Musikaliska teatern i Kaliningrad och Dom Na Slom – Utdömd Egendom.

Av dessa har naturligtvis TACIS-projektet tagit mest energi från föreningens arbetsutskott. Det är sagt tidigare men förtjänar att sägas igen. Att jobba med EU finansierade projekt är tungt och tidskrävande. Det är framför allt rapporteringen som tar tid – inte minst ifrån verksamheten med de målgrupper som är involverade.

Teaterprojekten är mer för hjärtat även om de också kräver mycket möda. Men här skänker arbetet en större glädje. Resultaten är mer konkreta och man kan se hur de ungdomar som projekten riktar sig mot också utvecklas under arbetets gång. Det skänker tillfredställelse. Dock genererar det väldigt lite pengar till de ansvarigas egen kassa. Det gör det oförsvarbart i det långa loppet. Tyvärr. Det går inte att frambringa ett generellt stöd till föreningen som skulle kunna fördelas även till löner.

Föreningen har också genomfört en hel rad kurser under året, främst för deltagarna i Digital Historia.

 

Anställda

Under 2005 utökade Kulturkompaniet sin aktiva arbetsstyrka sen den fasta styrelsen beslutat sig för att iordningställa två ungdomsanställningar. Det kom att gälla Rinat Sharafutdinov och Alexander Korzhonok. Beslutet fattade då dessa båda unga män ändå allt som oftast satt på kontoret och genomförde arbetsuppgifter för föreningen. Det kändes helt rätt att ta fram anställningskontrakt och avlöna dem. Med detta fick de också större inflytande över verksamheten och föreningen i sig. Automatiskt tog de plats i styrelsen.

Det skulle visa sig vara ett lyckokast för alla parter. Arbetskapaciteten har ökat markant och de ungdomsanställda har fått något att stoppa i börsen. Kontraktet löper tillsvidare och belastar föreningens ekonomi med c:a 1 500 kronor i månaden. I kontraktet står inskrivet att arbetsuppgifter och arbetstid är helt till de anställdas eget förfogande. Upplägget av arbetet bestäms vid veckaktiga sammanträden och lönen utgår med 25 rubel i timmen.

Föreningen är stort tack skyldigt för dessa två begåvade ungdomars engagemang och arbete.

Under sommaren och i samband med Pippirepetitionerna avlönade också föreningen ensemblemedlemmarna. Arbetet med Pippi ska betecknas som ett första försök från föreningens sida att få fram sommarjobb åt ungdomarna. Lön utgick med 100 Euro per person för hela arbetet.

 

 

Traditionella högtider

Som tidigare år har Kulturkompaniet Kronor & Nycklar arrangerat en rad traditionella svenska högtider i Kaliningrad Oblast. Liksom åren innan var sommarens midsommarfirande en officiell svensk fest ratificerat av Svenska Generalkonsulatet i Kaliningrad. I år besöktes festligheterna av ett 70-tal personer. Vänner i likhet med officiella gäster hjälptes åt att resa majstången, leka lekar och tillfredställa gommen vid den traditionella midsommarbuffén. De närvarande gästerna kom från Sverige och Ryssland och representerade olika föreningar och sällskap. Till och med en engelsman gästade årets evenemang.

Svensk julafton den 24 december är en annan högtid som föreningen traditionsenligt arrangerar. I år avhölls evenemanget med stort julbord, teaterpremiärer och Luciatåg. Inte bara till barnens förtjusning kom även tomten med en säck full med presenter. Denna bjudning är mer till för föreningens vänner och för personer som hjälpt till under året. Julfirandet fungerar som en slags tack-för-hjälpen-festlighet. Föräldrar till våra ungdomar, representanter från generalkonsulatet i Kaliningrad och den lokala kommunstyrelsen likväl med vänner hade mött upp till denna trevliga kväll.

Lucia är ett annat svensk firande som Kulturkompaniet uppmärksammar. Med såväl svenska som ryska jul- och nyårssånger genomför föreningen tillsammans med ungdomarna i New Generation ett traditionellt Luciatåg. Det var andra året som föreningen organiserade detta evenemang. I likhet med förra året gav vi Luciaspelet på sjukhus, barnhem för föräldralösa barn och liknande institutioner. Samanlagt fem föreställningar blev det i år.

 

 

Kulturkompaniets Kulturpris

2005 års kulturpris utgick med 7 000 rubel och delades mellan tre pristagare. Föreningen firade sitt sjunde verksamhetsår och som traditionen bjuder ska prissumman multiplicera 1 000 rubel med antal verksamhetsår. Nästa år, 2006 blir alltså prissumman 8 000.  

En av årets pristagare var rockgruppen Rafflesia, en grupp unga musiker verksam i Gwardejsk. Motiveringen till deras utnämning var att stimulera andra personer eller sammanslutningar utanför den grupp som föreningen vanligtvis arbetar med och stödjer. Rafflesia fick 3 000 rubel. Pristagare nummer två var Rima Biduk som fungerat som sångpedagog under året och legat bakom såväl Luciaföreställning som ordinarie röstträning tillsammans med de ungdomar som föreningen samarbetar med. Samma prissumma, 3 000 rubel utgick till Rima och motiveringen var det stora intresse och sitt idoga och noggranna arbete som hon nerlagt inom föreningens basverksamhet. Det tredje priset gick till en svensk som brukligt är. Tidigare svenska pristagare har varit Margareta Ek och Ulf Andersson, regissörer från Halmstad. 2005 gick priset till Erik Hammarskjöld, generalkonsul vid Sveriges Generalkonsulat i Kaliningrad. Erik fick 1 000 rubel och motiveringen var att generalkonsul Hammarskjöld och generalkonsulatet hela tiden följt föreningen och stötta deras verksamhet.

Kulturpriset offentliggjordes och delades ut vid det traditionella midsommarfirandet i Gwardejsk i juni. Dock var det bara rockpojkarna som var närvarande vid detta tillfälle. Rima mottog sitt pris vid premiären av Pippis Liv och Leverne och Erik Hammarskjöld vid ett besök på föreningens kontor.

Det är Kronor & Nycklar förhoppningen att kunna vidmakthålla denna tradition och 2006 dela ut priset för fjärde året i följd.

 

 

Webbsidan

www.crownsandkeys.com

Sen mars månad har Kulturkompaniet haft en egen webbsida för information och allmänna meddelanden runt den verksamhet som bedrivs. Det har varit ett stort jobb för företrädesvis ordförande att hålla sidan uppdaterad på ett acceptabelt vis. Mycket möda har lagts ner och till en börja tog också detta arbete för mycket tid i anspråk. Allteftersom har dock jobbet med uppdatering blivit anpassat och mer realistisk i förhållande till den tid som finns för att arbeta med information inom föreningen.

Sidan produceras på svenska, engelska och på vissa sidor finns det även en ryska översättning.

Sidans länkar leder till vad som händer just nu inom föreningen med en veckaktig och daglig uppdatering. En gallerisida med bilder från verksamhet och liv. Historiklänken presenterar föreningens webblogg från föregående år, vecka för vecka och med verksamhetsberättelser från de tre föregående åren. Styrelsen har en sida, dock föga aktuell. Särskilt sen arbetsstyrkan utökades i april. Veckobrevet blev inte heller det som länknamnet utlovar. Endast ett fåtal artiklar har skrivits – tyvärr, men det är här bristen på tid spelar in. Ytterligare en sida för vänner och samarbetspartners presenterar olika länkar som leder externt till dem.

Sen mars fram till årets slut hade hemsidan c:a 1500 besökare. Med den besökarfrekvensen får det ändå anses vara värt mödan att hålla upp webbinformationen. Det har dessutom en annan sida då föreningens medlemmar anser att tillgängligheten ska vara så stor som möjligt då organisationen genomför sina projekt med allmänna medel.

 

Från den förste maj står föreningen också bakom www.hartiya.com en lokal webbtidning för Gwardejsks region och stad. Den sköts av de båda ungdomsanställda och har förvaltats utmärkt och fått stor uppmärksamhet under verksamhetsåret. Här publiceras allt ifrån lokala nyheter till reklam för olika projekt och evenemang som arrangeras mellan New Generation och Kronor & Nycklar.

 

Samarbetspartners

Under 2005 samarbetade Kulturkompaniet Kronor & Nycklar med en rad olika organisationer och myndigheter. Främsta samarbetspartnern på den organisatoriska sidan har varit Halmstad kommun som äger det stora TACIS-projektet, ”Sanning och Konsekvens”. Här har även Region Halland varit inblandat och i praktiken fungerat som konkret och praktisk partner genom Tommy Löfquist. Med detta projekt har även samarbeten genomförts på olika plan med tre kommuner i Kaliningrad Oblast, Pionerskij, Svetlogorsk och Gwardejsk samt tre kommuner i Polen, Dobre Miasto, Bartoshitci och Olsztynek samt Olsztyn på regional nivå.

Med Pippi i Kaliningrad-projektet samarbetade föreningen med Svenska Institutet som lämnade bidrag till teateruppsättningen och den work shop som ingick i projektet som helhet. Svensk Institutet utgav också en broschyr där Kulturkompaniets många arrangemang utannonserades.

I samband med Pippiprojektet och framför allt med den vidhängande work shopen samarbetade föreningen med regissör Margareta Ek som höll i dramakursen som ingick som del i innovationen.

Automatiskt när Svenska Institutet varit inblandade har även Svenska Generalkonsulatet i Kaliningrad varit engagerade. De har hjälpt oss på ett flertal olika sätt och generellt stöttat föreningen i allt vad den gjort. Ett visst ekonomiskt bidrag har också utgått från Generalkonsulatet i samband med Lucia-turnén.

Föreningen har också genom Tatyana B.-Kovalyova genomfört ytterligare ett samarbete där Svenska Institutet varit inblandat. I augusti genomförde regissör Ulf Andersson sina repetitioner av teaterpjäsen ”Herrar” med premiär på Musikaliska Teater i Kaliningrad. Tatyana fungerade som översättare, tolk och rådgivare under detta arbete. Detta samarbete med regissör Ulf Andersson var inte det första. Under de senaste åren har samverkan med Halmstadregissören varit mer regel än undantag.

I samband med Strindbergkvällen i Kaliningrad samarbetade Kulturkompaniet med Gunnel Bergström, svensklärare vid Kaliningrads statliga universitet. Gunnel hade det övergripande ansvaret för evenemanget.

Region Halland och Länsarbetsnämnden har även i andra projekt gemensamt fungerat som partners. Detta har gällt vid de olika kurser som föreningens ordförande har hållit i samarbete med Digital Historia i Halmstad. En utbildning för funktionshindrade ungdomar.

Men Kulturkompaniets främsta och största samarbetspartner under 2005 har varit ungdomsföreningen i Gwardejsk, ”New Generation”. Tillsammans med ungdomarna genomfördes i stort sett allt som Kulturkompaniet varit inblandat i under verksamhetsåret. Till dem riktar föreningen ett enormt stort och varmt tack! Utan ”New Generation” hade Kulturkompaniet stått sig slätt och inte kunnat bedriva någon verksamhet alls. Det är föreningens förhoppning att den goda samverkan ska fortsätta även framöver!

 

 

Nya projekt för framtiden

TACIS-projektet fortsätter in under nästa verksamhetsår. Hur länge är dock inte känt i skrivande stund men troligtvis 2006 ut. Det kommer att ge stadga åt föreningen både verksamhetsmässigt som ekonomiskt. Dessa stora EU-projekt som föreningen varit delaktiga i har genererat så mycket pengar att mycket av annan verksamhet har kunnat finansieras med dessa medel. Med Sanning & Konsekvens-projektet är det bara för föreningen att ställa in sig på det som projektet beskriver som mål för verksamheten och försöka genomföra det på ett så lämpligt och resultatgivande sätt som möjligt. Våren upptas av problemteman och under hösten ska vi tillsammans med ungdomarna jobba fram en organisationsplan för hur en ideal kommun bör fungera likväl med en ungdomsstrategi. Spännande arbete som kommer att vara tongivande under nästa verksamhetsår.

Ett annat stort projekt som så smått startade upp under detta år är ”60 år av minnen – en upplevelseutställning”. Som vanligt främst i samarbete med ungdomarna i New Generation men även med institutioner i Gwardejsk kommun och privatpersoner. Projektet går ut på att samla bilder, texter och annat material som vi kan komma över under de 60 år som Kaliningrads Oblast funnits. Den 4 september kommer det att vara premiär är det tänkt. Då ska föreningen och samarbetspartners presentera en utställning med teater, happenings och installationer. Ett stort arbete som inte bara kommer att kräva tid och energi utan även ekonomiska resurser som föreningen troligtvis blir tvungen att skjuta till.

Ett flertal kortkurser planeras också under våren. Film, drama och teater är teman som kommer att behandlas. Kurserna riktar sig till medlemmarna i New Generation. Vad hösten kommer att föra med sig är svårt att sia om just nu. Lucia och julkalas är med största sannolikhet inskrivna i programmet när den tiden kommer.

 

Verksamheten månad för månad under verksamhetsåret 2005

 

JANUARI - Visumansökan och dramakurs på Digital Historia

Året började med en rivstart. Vår jul- och Luciashow återrepeterades och gavs på Gwardejsks fängelse en gråmulen men spännande eftermiddag. Därpå gled verksamheten i stå. Den 7:de reser ordförande till Halmstad, Sverige för nytt visum. Det skulle visa sig inte vara det enklaste att ordna. Nya regler och viss förvirring och osäkerhet inför dessa gjorde att vistelsen i Sverige skulle komma att bli långvarig. Först i februari kunde återresan med nytt visum påbörjas.

Under denna tid framställdes tre ansökningar i Halmstad. En till Svenska Institutet gällande Pippi i Kaliningrad-projektet, en till Film i Halland gällande ett filmprojekt och en till Framtidens Kultur gällande ett Elsa Grave-projekt. De två förstnämnda färdigställdes under månaden.

En dramakurs med Digital Historia genomfördes mot slutet av månaden. Ett sorts nödbrödsprojekt. De inkommande pengarna för detta arbete betalade av den skuld som uppstått då ett missförstånd inträffat vid utbetalning av bidrag för projektet Kulturkällan (genomfört 2004). Ekonomiskt kändes dramakursen helt meningslös men arbetet med ungdomarna på Digital Historia var väldigt roande och givande och gav ett gott resultat. På detta vis kunde del av skulden till Region Halland – som gjort den felaktiga utbetalningen – regleras.

Ordförande passade också på att fira sin 50:de födelsedag under Sverigetiden. Jubilaren och föreningen fick en hel del uppmärksamhet av den lokala pressen i samband med detta.

 

FEBRUARI - Work shop och utställningsarbete i Sverige

Då ordförande var fast i Sverige på obestämd tid på grund av viseringsproblem till Ryssland beslutandes det att försök skulle göras att finna ytterligare arbetsuppgifter. I början av månade avslutades kursverksamheten med medlemmarna på Digital Historia. Ett arbete, så väl genomfört att ett nytt i september utlovades. Ett utställningsjobb dök då upp och innebar meningsfull sysselsättning för ordförande under tio dagar i mitten av månaden. Arbetet gick ut på att ta fram en informativ exposition om kvinnliga byggarbetare och var initierat av Länsarbetsnämnden i Halland. Samarbetspartners blev flera av ungdomarna från Digital Historia och fotograf Göran Järdler. Den 17 var det vernissage i Laholm och mottagandet var positivt. Utställning gick sen vidare till Göteborg där den visades på en byggmässa. På många sätt var detta ett positivt kortprojekt. Det gav om inget annat pengar till föreningens tömda kassa men också nya erfarenheter.

Den 23 var ordförande åter på rysk mark efter att ha mellanlandat i Olsztyn där möten genomfördes rörande TACIS-projektet.

27 avhölls säsongsupptakt med ungdomarna i New Generation och så startade vårsäsongen 2005 i Gwardejsk. Ordförande tyckte att det var underbart att vara hemma igen och få igång det ryska arbetet. Tiden i Sverige hade många gånger känts frustrerande.

 

MARS - S.I.-ansökan beviljad och tjuvstart av TACIS-projektet

Då vi visste att TACIS-projektet hade gått igenom och blivit accepterat i Bryssel tjuvstartade vi med möten i Pionerskij, Svetlogorsk och Gwardejsk, våra tre samarbetsstäder. Detta till trots att inget kontrakt var skrivet eller undertecknat. Föreningens mening var dock att om inte projektet kom igång omedelbart skulle det inte bli någon fart längre fram. Det var mer än ett år sen vi var klara med konceptet och ansökan och det fanns en uppenbar risk att projektet skulle falla i glömska eller att ointresse skulle uppstå. Den andre mars avhölls första mötet i Gwardejsk. Under månaden hölls ytterligare tre möten.

Mellan den 15 och 17 tog föreningen emot en svensk tremannadelegation som kom till Kaliningrad för att överlämna en rad begagnade datorer från Sverige. Datorerna skulle levereras till de tre samarbetsstäderna (TACIS) och så skedde också under högtidliga former. I Gwardejsk sjöng ungdomarna svenska sånger för delegationen. Detta som tack. Under vistelsen passade vi också på att besöka administrativ personal i de tre städerna för att officiellt öppna Sanning & Konsekvens-projektet. Överraskningen var stor i Svetlogorsk där vi under det förra EU-projektet hade stött på problem. Den nya administrationen skulle visa sig ha stort och ärligt intresse för det nya projektet.

Den 22 kom så äntligen beskedet från Svenska Institutet. De hade beviljat 65 000 svenska kronor för projektet ”Pippi i Kaliningrad”. Det var ett besked som föreningen länge gått och väntat på. Ett tag såg det också ut som om det förestod en ekonomisk kris för verksamheten i stort. De beviljade medlen från Svenska Institutet räddade föreningens ekonomiska situation för resten av verksamhetsåret. I slutet av månaden åkte ordförande till Sverige för att underteckna kontrakt med Svenska Institutet och hämta hem pengarna till repetitionerna i Gwardejsk. Pippiprojektet hade dock redan startat med en första kollationering redan den 19. Vid det mötet gick vi igenom förutsättningarna för projekt och repetitioner.

 

APRIL - Sanning & Konsekvens och Pippiprojektets födelsemånad

Den 18 var så alla papper och kontrakt underskrivna med Bryssel/Moskva så att Sanning & Konsekvens officiellt kunde starta upp. Det innebar, förutom inkomster för föreningen också ett febrilt arbete. Under månaden avhölls 11 möten (den 5, 6, 8, 11, 12, 15, 20, 23 som var ett referensgruppsmöte, 26, 27 och 29) med vidhängande långresor till kuststäderna. Nu drogs riktlinjerna upp på allvar och arbetet sköt fart så att aktiviteterna verkligen blev meningsfyllda. Resultaten lät inte heller vänta på sig. De ungdomar som vi nu skulle komma att ha att göra med för lång tid framåt visade stort allvar och ansvarstagande.

Månaden började dock på ett lite oturligt sätt. Ordförande var i Halmstad, Sverige för att uppfånga de pengar som beviljats av Svenska Institutet för Pippiprojektet. Pengarna dök dock aldrig upp på kontot som utlovat. Räddningen blev en av föreningens allra största supportrar, ordförandes mor, som lånade ut en del av bidraget och på så sätt räddade situationen.

Den 14 öppningskollationerade Pippiprojektet. Nu etablerades ensemblen och rollerna delades ut. Äntligen start på allvar för ett projekt som varit på tapeten under en lång tid. Repetitioner avhölls under resten av månaden och kunde räknas till 4 stycken. Redan från början artade sig arbetet gott, men kom något i skymundan av TACIS-projektet. Plötsligt kändes det som om arbetsuppgifterna hopade sig för föreningen och att en viss överbelastning hotade.

Vilnius. Hyresvärdarna för kontoret fick besök av ordförande den 13 för att reglera halvårshyran.

 

MAJ - Drama Work Shop och lokala Stormöten

Sanning & Konsekvens fyllde denna månad mer än något annat. Två stora lokala ryska möten avhölls. Ett i Gwardejsk (den 14) och i Pionerskij (den 21). Förberedelserna inför dessa möten vart omfattande. In emellan dessa hölls också vanliga, vad vi kallar, målgruppsmöten (10, 13 och 17). Största tiden och mödan lades dock på att förbereda inför resan till konferensen i Halmstad, Sverige. Nya viseringsregler hade etablerats och ordförande var tvungen att fara till Svenska Generalkonsulatet i Gdansk tre gånger (den 19-20, 24-25 och 30-31) innan alla papper var klara och passen kunde hämtas ut med Schengenvisa. Dessa resor är mycket påfrestande och en viss irritation väcktes av allt byråkratiskt krångel. Vid sista besöket i Gdansk tog sig ordförande över gränsen till Ryssland för att där dela ut de tre sista passen. Där vände färden tillbaka mot Gdansk/Gdynia för färjan mot Sverige och konferensen i Halmstad. Sammantaget tog TACIS-projektet 11 arbetsdagar plus förberedelser med organisation och administration. Måhända allt som allt 20 dagar.

Till helgen då Ryssland firar segerdagen av andra världskriget (den 9) anlände Margareta Ek och Peter E Bengtsson till Gwardejsk för att hålla en drama work shop med Pippiensemblen. Detta var kanske månadens bästa händelse. Margareta, som numera känner våra adepter väl, ledde framgångsrikt arbetet. Detta har senare under verksamhetsåret lett fram till att ungdomarna själva startat egna barngrupper i drama. Det var också själva syftet med dramakursen. Margareta och Peter stannade i Gwardejsk mellan den sjätte och den tionde.

Pippi repeterade vidare och 5 repetitioner avhölls (5, 12, 15, 18 och 26). Dock hamnade repetitionsarbetet något i skuggan av det stora arbetet med TACIS-projektet.

Den förste var det premiär för Gwardejsks lokala webbtidning, www.hartiya.com. Förberedelserna av denna utgåva gjordes företrädesvis nattetid och tillsammans med föreningens ungdomsanställda.

Den 11 åkte ordförande till Vilnius för att betala kontorshyran för ett år framåt.

 

JUNI - Första TACIS-konferensen och Midsommar

I början av månaden gick den första konferensen inom ramen för TACIS-projektet av stapeln. Tre dagar med intensiva övningar och redovisningar. Det kändes skönt på många vis att detta arbete nu verkligen är på allvar. Hela familjen var samlad. Svensk, polska och ryska ungdomar i en salig blandning arbetandes tillsammans i en gemensam strävan att förbättra sina samhällen och göra dem mer drägliga för de unga som framlever sina liv där. De svenska ungdomarna var väl förberedda och höll sina kommunredovisningar på ett bra och lättförståligt sätt.

Efter konferensen tvingades ordförande till en ofrivillig semesterperiod. Några planeringsmöten genomfördes under denna tid med representanter för Region Halland och Halmstads kommun, men i stort sett gick tiden i sysslolöshetens tecken. Ytterst frustrerande! Från den 5 till den 22 var ordförande kvar i Halmstad väntandes på att verksamhetspengarna för TACIS-projektet skulle utbetalas.

Vid hemkomsten satte förberedelserna fart för att få ordning på Kronor & Nycklars traditionella midsommarfirande. Det gällde att bli klar med allt ifrån matlagning till att iordningställande av program, frågelekar och diplomet för föreningens Kulturpris. Den 24 avhölls högtidligheten på traditionell plats i skogen mellan Snamensk och Gwardejsk. Ett 70-tal gäster hade anlänt för att fira. Kulturpriset delades ut till rockgruppen Rafflesia, sångpedagog Rima Biduk och generalkonsul Erik Hammarskjöld (se motiveringar på annat ställe i denna text)

Månaden ut hände så inget särskilt på verksamhetsfronten.

 

JULI - Pippirepetitioner och upptaktsmöte i Polen

Den förste åkte ordförande till Olsztyn, Polen för att försöka få hem de datorer som lämnats kvar där och som var ämnade att skänkas till de städer som ingår i TACIS-projektet. Detta skulle dock visa sig helt omöjligt. Tullarna vid gränsen var omutliga i frågan och ekipaget som transporterade det hela fick vända åter mot Polen för att dumpa datorerna där. Synd, ja, men det fanns ingen möjlighet att få in dem i Ryssland och därmed var den frågan ur världen.

Pippiföreställningen repeterades flitigt under denna månad. Den 8 hölls upptaktsmöte och därefter genomfördes 8 repetitioner (11, 12, 13, 20, 21, 22, 23 och 26) Föreställningen tog nu fart på allvar och de unga skådespelarna förstod allvaret i arbetet.

Mellan den 16 och 19 samlades den ledande skaran av kontaktpersoner och experter för TACIS-projektet i Olsztyn, Polen för att diskutera projektet i stort och webbsida och CD-spel i detalj. Det blev ett mycket givande möte där webbdesignen togs farm. En atmosfär av vilja låg i luften under detta upptaktsmöte. Alla kände att hösten och nya ansträngningar närmade sig. Det var också bra på det viset att vi fick en chans att lära känna varandra bättre. Efter detta möte var teamkänslan etablerad. Trevligt också av den anledningen att Olsztyn är en mycket behagfull plats och att det fanns tid att förena nytta med nöje under den här resan.

Månadsslutet fylldes med en guideuppgift av ett mer ovanligt slag. En familj vid namn Schakonat kom för att beskåda farfaderns boställe före kriget. Det blev till en trevlig vecka med människor som vi skulle komma nära. Vi följde dem vart de ville och hjälpte till med att arrangera saker och tolka. För detta fick föreningen en liten slant.

 

 

AUGUSTI - Två premiärer: ”Pippis Liv och Leverne” och ”Herrar”

Augusti 2005 var en av de viktigaste månaderna under året för föreningen. TACIS-projektet vilade och allt fokus lades framför allt på Pippipremiären som avhölls den 14 på Ungdomscentret i Gwardejsk. Men det blev en dramatisk spurt inför premiären. Flera dagar rasade en storm över Kaliningrad Oblast som gjorde att vi fick ställa in flera repetitioner. Det försvårade också för oss vad det gällde anskaffade av scenografi och rekvisita. Med nio repetitioner under månaden fram till premiären blev föreställningen ändå mycket bra. Ytterligare tre föreställningar avhölls under vilka pjäsen utvecklades i en positiv riktning. Till en av dessa föreställningar fick vi byta skådespelare. Irina, som gjorde Fröken var bortrest till släktingar i Stora Ryssland och ersattes av Katja Mashegirova. Det krävdes ytterligare repetitioner men rockaden lyckades vilket tyder på en stark gruppkänsla bland de ungdomar som vi jobbar med.

Tatyana B.-Kovalyova hjälpte regissör Ulf Andersson med repetitionerna av Herrar fram till premiären den söndagen den 28. Ulfs och Tanyas arbete blev ytterligare en fullträff för Kulturkompaniet. Ulf gjorde ett gediget regijobb och premiären lovade mycket gott inför framtiden. Tatyana fungerade i första hand som översättare men var Ulf behjälplig i det mesta runt repetitioner och förberedelser på teatern.

Månaden gav också lite chans till rekreation. Två dagar tillbringade föreningens hårt arbetande personal med ett arbets- och idéläger vid sjön Vishtinek i östra delen av Kaliningrad Oblast. Detta blev den enda ledigheten under året men vistelsen innebar ändock innovation och arbete.

 

SEPTEMBER - Filmkurs i Sverige och Launching days i St. Petersburg

Den andra september kom de polska kontaktpersonerna i Sanning & Konsekvensprojektet för att ta del av de erfarenheter som vi gjort i arbete med EU-projekt. Vi hyste in denna upptaktskonferens i Svetlogorsk och under ett par dagar delade vi med oss av föreningens erfarenheter. En av eftermiddagarna kom även ungdomarna med och meddelade sina erfarenheter ur målgruppsperspektiv. Ett gott samarbetsklimat med de polska kontaktpersonerna var etablerat.

Film work shopen på Digital Historia kom igång den 6:te. Kursen varade under tio dagar fram till den 16:de då premiär avhölls med ett större antal filmer. Var och en av deltagarna fick producera en film samtidigt som man arbetade fram ett gemensamt material. Kursen fick ett positivt mottagande men best av allt var att genom detta arbete hade Kronor & Nycklar betalt av den skuld som man fått till Region Halland i samband med ett felaktigt utbetalt bidrag från i fjol.

Sanning & Konsekvensprojektet gick vidare i slutet av månade med målgruppsmöten i de tre samarbetsstäderna. Månadens sista dagar åkte föreningens experter jämväl med den polske experten till St. Petersburg för launching days av projektet. En tämligen meningslös konferens där i stort sett det vi redan viste om rapportering och ekonomihantering meddelades och lärdes ut. Bäst med denna resa var att vi under några dagar fick bekanta oss med denna vackra stad som ju St. Petersburg är och att vi kunde fördjupa kontakten med vår polske kollega.

 

OKTOBER - TACIS-konferens i Ryssland

Andra helgen i månaden arrangeras den första internationella TACIS -konferensen under hösten Denna gång i Svetlogorsk, Ryssland. Det var ungdomarna från denna stad som tillsammans med föreningen organiserade den internationella sammankomsten. Första veckan av oktober gick följaktligen åt till förberedelser av konferensen. Det innebär en hel del arbete. Program ska färdigstallas, namnbrickor och annat som hör konferenser till ska produceras för att nu inte tala om mat, husrum och transporter. Den första veckan i månaden fram till och över konferensen blev således mycket arbetsintensiv. Konferensen avlöpte väl och alla var nöjda med resultatet. Kanske var det under dessa dagar som TACIS-projektet tog fart på allvar. Ungdomarna träffade nu för  andra gången och vänskapen mellan dem fördjupades. På måndagen den 10 åkte alla åter hem. Ytterligare två målgruppsmöten (den 20 och 27) genomfördes under resten av månaden.

Ordförande åkte till Olsztyn, Polen för att under ett par dagar (24 och 25) hjälpa de polska kontaktpersonerna med upplägget av nästa konferens i Dobre Maestro.

Resten av månadens dagar gick i stort sett åt till rapporteringar och utvärderingar. I viss mån även till vila i alla fall direkt efter Svetlogorsk-konferensen, som tog mycket energi av föreningens medlemmar.

Det var med sorg i hjärta som vi den 26 följer vännen och kollegan Leif Petrovski Sörman till graven. Leif var en av få fast bosatta svenskar i Kaliningradområdet och arbetade som frilansjournalist. Han kände mycket väl till Kulturkompaniets verksamhet och följde den med intresse, ofta på nära håll. Stor saknad och sorg!

 

NOVEMBER - Konferens i Dobre Miasto, repetitioner av småpjäser

Sanning & Konsekvens-projektet åt upp hela månaden och mycket fokus och arbete lades ner på projekt. Målgruppsmöten genomfördes vid 5 tillfällen (10, 12 som var ett 3+2 gruppmöte, 17, 20, och 26 som var ett stormöte). Förutom detta for ordförande till Gdansk och Svenska Generalkonsulatet där för att ordna med visum för de ryssar som skulle delta vid det konfirmerande lägret i Sverige i början av december. Inte mindre än tre gånger (15, 23 och 28) fick Generalkonsulatet besökas innan alla foton och blanketter var rätt ifyllda.

Den stora händelsen inom ramen för Sanning & Konsekvensprojektet var dock konferensen i Dobre Miasto i början av månaden. Det var en mycket bra sammandragning där ungdomar och vuxna fick lyssna till hur en polsk kommun är organiserad och fungerar. Värdarna hade också bemödat sig på många andra sätt och atmosfären var mycket god. Kanske var det här som samarbetet på allvar tog fart. Framförallt verkade det som om de polska och ryska ungdomarna kom närmare varandra. Även styrgruppsrepresentanterna fann vägar tillsammans som inte funnits tidigare.

Sista delen av månaden lade föreningen mycket kraft på att repetera in två mindre pjäser. Strindbergs ”Den Starkare” och T. Williams ”Utdömd Egendom”. Tanken var att ge dessa två mindre pjäser dels vid Strindbergaftonen i Kaliningrad, dels vid julfirandet i Gwardejsk. Så kom också att ske. Repetitioner skedde vid 7 tillfällen under månaden (16, 18, 19, 20, 22, 27 och 29). Här prövade föreningen för första gången lite tyngre texter med de amatörskådespelare som samarbete bedrivs med. Det upplevdes inte som något problem. Tvärt om kände de medverkande att det var mer på allvar på detta sätt.

 

DECEMBER - TACIS-läger i Sverige, Strindberg, Lucia och julfirande

En mycket häktisk månad för föreningen. Första veckan var vi Sverige med en stor grupp ungdomar. Konfirmerande TACIS-lägret nummer ett avhölls i Gullbranna strax utanför Halmstad. Sammantaget hade ett sextiotal ungdomar från Sverige, Polen och Ryssland samlats för att ta del av varandras kommunkunskaper. Detta läger avslutade första delen av EU-projektet Sanning & Konsekvens. Tyvärr blev det inte vad vi hade förväntat oss. De svenska ungdomarna öppnade konferensen med ett hysteriutbrott och bar sig i största allmänhet otrevligt åt, vilket gjorde att alla gäster helt tappade förtroendet för dem. Det hängde sen över hela konferensen och la sordin över program såväl som fritidsaktiviteter. Våra ryska ungdomar klarade sina uppgifter bäst av alla och var bra förberedda på det de skulle presentera och förevisa.

Direkt vid hemkomsten till Gwardejsk (den 8) blev det att ge sig av till Vilnius för att betala hyran för kontoret. Det tar nästan exakt ett dygn att ta sig fram och tillbaka. Väldigt lång resa för ett väldigt kort uppdrag.

Sista delen av året gick sen i ett rasande tempo. Föreningen repeterade Strindbergs ”Den Starkare”, Williams ”Dom Na Slom” – ”Utdömd Egendom” och Luciaföreställningen. Först ut med premiär blev det sistnämnda spektaklet. Den 18 for vi runt på barnhem, sjukstugor och rehabiliteringscenter. Det är alltid mycket trevligt och en hel del kakor blir det på en sådan blixtturné. Fem föreställningar blev det i år. Den 19 och 20 avhölls nästa premiär. Programmet var döpt till ”En Strindbergkväll i Kaliningrad” och var egentligen en mix mellan ”Djävla Karl” och ”Den Starkare”. Evenemanget blev mycket lyckat och sammantaget över båda kvällarna besågs evenemanget av över hundra personer.

Till julfirandet avhölls den sista premiären av tre denna månad. ”Utdömd Egendom” spelade i korridoren andra våningen på Ungdomscentret. Detta var inledningen på Kulturkompaniets traditionella julfirande den 24 december. Ordförande hade under flera dagar sett till att det fanns brunkål, skinka, smörgåstårta, köttbullar och annan svensk traditionsenlig mat på bordet. En hel del människor hade kommit för att fira tillsammans med oss. Främsta målgrupp för detta evenemang är våra ungdomars föräldrar som vi inte träffar alltför ofta. En lyckad kväll för både liten som stor. Tomten kom nämligen med presenter att dela ut.

Årets allra sista dagar ägnades åt ekonomisk rapportering. TACIS-projektets polske expert kom för att ta del och lära sig EU:s rapporteringsteknik och passade också på att fira nyår i föreningens kontorslokaler.

December blev väldigt häktisk. Som projektarbetande förening kan det lätt bli så. Ena månade en arbetstopp, andra nästan inget att göra. Det är inte mycket man kan göra åt det då arbetet ger sig själv. Föreningens medlemmar ägnade de sista dagarna av året till att rekapitulera vad som timats under verksamhetsåret och konstaterade att det varit ett gott år för föreningen.  

 

 

Läs föreningens webbloggbok