Verksamhetsrapport för

Kulturkompaniet Kronor & Nycklar

2004

 

Inledning

 

För att börja med en slags summering kan man säga att året 2004 både förde gott och mindre gott med sig. Flera av de projekt som föreningen arbetade med eller var involverade i var minst sagt lyckade och uppskattade. Det stora EU-projektet Youth and Society avslutade i april med en tredagar lång manifestation i samtliga de tre ryska städer som var involverade i projektet. Ett hundratal ungdomar medverkade och ett flertal vuxna tog också del i festivaliteterna där bl.a. ungdomscentren öppnades officiellt. Varje stad presenterade ett mindre teaterstycke på gatan och så skedde i alla tre städerna. Att detta evenemang blev så lyckat kan man mycket väl tacka Margareta Ek för. Hennes strävsamma arbete med både de ryska och svenska ungdomarna gav ett gott resultat.

Mindre gott var årets Ungdomsfestival i Gwardejsk. Mycket av de negativa tankarna föreningen har om detta evenemang berodde dels på att vädret var väldigt dåligt, dels på att Gwardejsk stad inte ställde upp som de gjort de föregående åren. Under rockfestivalen blev Tatyana B.-Kovalyova arresterad på grund av konserten hade dragit över en halvtimme. En fullständigt horribel åtgärd från den lokala polisen som fick efterföljder långt in på resten av sommaren. Många av Gwardejsks ungdomar skrev arga insändare i tidningarna och var i uppror och menade att det var ingen mening att lägga ner så mycket möda om inte staden framöver har för avsikt att hjälpa till. Nu kändes det nästan som om de saboterade i stället för att vara behjälpliga. Till råga på allt slutade den ekonomiska notan för Kronor & Nycklar på otroliga summor, då det inte fanns det minsta ekonomiska bistånd att uppbringa från något håll. Inte minst den ekonomiska frågan måste lösas om Kronor & Nycklar ska gå in i festivalen framöver.

Festivalen i sig var något rörigare ön under de föregående åren vilket är svårt att finna någon anledning till. Kanske var det så att vi kände oss för säkra och slappnade av med organisationen. Detta både från ungdomarna i New Generations sida som från vår. De som deltog märkte nog inget av detta – många var väldigt nöjda och de svenska deltagarna var förtjusta i den upplevelse de fick under dagarna i Gwardejsk.

Just i slutklämmen av festivalen fick föreningen ta del av årets tråkigaste nyhet. Den ansökan som färdigställts på våren gällande projektet Kulturkällan fick avslag från Ungdomsstyrelsen i Sverige. Anledningen till avslaget var så horribelt att Kronor & Nycklar inte räknades till en svensk organisation vilket fick många att rasa. Det var också första stora ansökan som föreningen fått avslag på under mycket lång tid. Det medförde att föreningen fick gå ut med den tråkiga nyheten till alla de som hållit sig beredda på att delta. Nu fick också sensommarens alla planer läggas om. Någon tröst blev det dock då Region Halland beviljade ett bidrag till Kulturkällan på 55 000 SEK. Detta medförde att vissa av planerna kunde genomföras (läs vidare om detta på annan plats i verksamhetsrapporten).

 

Filmarbete

 

Under hösten genomförde Kronor & Nycklar ett större beställningsjobb åt ”Digital Historia”, vilket är en medieutbildning för funktionshindrade ungdomar. Detta filmprojekt, som kom att döpas till ”Dom Kallade Oss Handikappade” och blev till en solskenshistoria både under processen i arbetet med skådespelare och det tekniska teamet som vad det anbelangade resultatet. Beställarna var mycket nöjda och filmen gick på distribution långt upp på riksdagsnivå. Föreningen intjänade 55 000 SEK på arbetet. Pengar som var av nöden då kassan efter sommarens festivalförlust var helt tömd. Att det goda arbetet skulle ge resultat på mer än ett vis var delvis oväntat. Föreningens ordförande hälsades välkommen tillbaka fram på vårkanten för att hålla ett drama pass med de nyintagna eleverna – vilket naturligtvis accepterades.

De sex veckor som arbetet pågick fick undertecknad dessutom blodad tand av filmarbetet. Det var mycket länge sen ordföranden arbetade med film – ända sedan tiden i Riga – och nu tändes intresset åter för denna konstform. Det finns en annan person som ska omnämnas i detta sammanhang. Peter E. Bengtsson, ung filmare från FurieFilm har också bidragit till att stimulera undertecknad och under sommaren påbörjades en film om ungdomarnas situation i Gwardejsk kallad: ”Meningen med våra liv.” Tyvärr har den inte blivit färdigställd under innevarande verksamhetsår. Arbetet går dock vidare och ett resultat av detta arbete ska kunna skönja dagens ljus under första delen av 2005.

 

Ny ansökan till TACIS

 

Under sista delen av 2003 och fram till mars i år tog Kronor & Nycklar i samarbete med Region Halland (Tommy Löfquist) fram ytterligare en stor ansökan till TACIS-fonden. Även denna gång gällande det ett nytt ungdomsprojekt, som en direkt uppföljning på det avslutande Youth and Society-projektet. I samband med det sista styrgruppsmötet i Ryssland för nyss nämnda EU-projekt bjöds även en representant in från Polen. Tanken var att involvera inte bara Ryssland och Kaliningradregionen utan även tre små städer från Warmia Masuri i nordöstra delen av Polen. Den polska representanten accepterade de idéer som lades fram och diskuterades och under mars månad arbetade T. Löfquist och undertecknad med raska tag för att iordningställa alla papper för ett inlämnande. Trotts tidsbrist stod ansökan klar och i september kom svaret. Det blev ytterligare ett positivt besked och troligt är att våra bemödanden rankades högt i Bryssel.

Att ta fram en sådan här ansökan kostar verkligen på. Det stora bekymret att arbeta med dylika projekt är den administration som EU anbefaller. Det går inte för en liten organisation som Kronor & Nycklar att handha projekt av det här omfånget på egen hand. Därför är föreningen evigt tacksam för samarbetet med Region Halland.

Stora delar av våren gick också åt till rapporteringen av Youth and Society. Den slutliga inlagan mätte nästan två dm i höjd. Jag omnämner rapporten på så sätt då antalet sidor är mig obekant och ointressant. Det blir en hel del papper att producera. Ett arbete som känns onödigt krävande – speciellt för Kulturkompaniet som förutsätts utföra göromålet utan ersättning.  

 

Ordinarie verksamhet och Luciaspäk

 

Liksom tidigare år i Gwardejsk har Kulturkompaniet genomfört ett ganska omfångsrikt kvällskursarbete med ungdomarna i New Generation. Svenska, teater, körsång och dans har stått på programmet. Kurserna har genomförts både under vår- och hösttermin. Som sångpedagog har Kronor & Nycklar anlitat Rimma Bidyk och som danspedagog Tatyana Domoroslaja. Den senare har dock inte skött sin uppgift till belåtenhet vilket föranlett att kursen lagts ned. Under hösten inriktades verksamheten på att få fram ett kort sångprogram med traditionella jul- och nyårssånger. Både svenska och ryska sånger förekom i programmet. Med detta program färdigrepeterat åkte Kulturkompaniet tillsammans med ungdomarna ut på en kort turné. Besök gjordes på barnhem för föräldralösa barn, fängelser och sjukhus. Allt som allt genomfördes 9 föreställningar. Programmet blev mycket populärt och ensemblen var också inbjuden att uppträda i samband med Generalkonsulatets traditionella firande av Lucia i Kaliningrad.

Fördelen med dylika arrangemang är att ungdomarna lär sig att uppträda och får på det viset smak för vårt fortsatta arbete. Sen är det troligt att en och annan av dem som vi uppträdde för fick en fin upplevelse. Kulturkompaniet har för avsikt att göra Luciaspäket till en trevlig tradition att följa upp framåt i tiden.

 

Midsommar och stipendium

 

För andra året i rad arrangerade Kulturkompaniet Kronor & Nycklar svenskt traditionellt midsommarfirande i Gwardejsk. Inbjudna, precis som i fjol var förutom våra ungdomar även svenskklubben från Kaliningrad och personal vid svenska generalkonsulatet med generalkonsul Erik Hammarskjöld i spetsen. I år hade vi förstärkt med en kör från Slavensk som framförde ryska folksånger. Programmet var annars laddat med lekar, midsommarsånger och naturligtvis resande av majstången.

Nu är nog denna tradition accepterad och permanentad som en årligen återkommande attraktion. Det är för Kulturkompaniet en outsäglig glädje att ha fått det förtroendet och ser med glädje fram emot nästa års firande.

I samband med midsommarfirandet delar - även det numera som brukligt är - Kulturkompaniet ut sitt stipendium till berömvärda personer inom kultursektorn. Eftersom Kulturkompaniet har bedrivit sin verksamhet under 6 års tid är också stipendiesumman på 6 000 rubel. Detta år gick stipendiet till Margareta Ek (från Sverige) 3 500 rubel Galina Petrovna Vinogradova 1 500 rubel samt Alexander Korzhonok (ungdomsstipendiet) 1 000 rubel. Alexander och Galina mottog sina utmärkelser under midsommarfesten medan Margareta fick äran i samband med att Kulturkällan hade premiär i augusti. Margareta Ek passade då på tillfället att skänka hela stipendiesumman till New Generation. Av detta blev det en fond som ungdomarna döpte till "Magga-fonden".

 

Ordförandes kommentarer och utvärdering av projektet Kulturkällan

 

Förarbete och ansökningar

 

Jag gå här inte in på historiken bakom projektet i sin helhet – det står att läsa i projektbeskrivningen under rubriken ”Bakgrund”.

Det jag vill ta upp här är helt enkelt det arbete som bedrevs i mitten av maj innevarande år (2004).

I möten med Ingemar Andreasson, Region Halland, Björn Holmgren, Bildningsförbundet Halland och Margareta Ek, Ateljé Tatra diskuterades det fram ett förslag som skulle kunna komplettera det halländska ”Vattenhålet” fast på rysk sida. Under dessa diskussioner bedömde undertecknad att optimism fanns för ett dylikt projekt. Det fanns för gott att färdigställa en projektplan och ta fram två ansökningar. Den ena ställd till Region Halland på 55 000 kronor, den andra till Ungdomsstyrelsens fond Ungdomssamarbete i Österled. Arbetet med sammanställningen drog ut på tiden då den så småningom blev rätt omfångsrik. Tanken var att fem olika kurser skulle genomföras under tre veckor i Kaliningrads Oblast. En vecka för funktionshindrad ungdom, en vecka för svenska och ryska tjejer med teater som redskap samt en filmkurs, en teaterkurs och entreprenadkursen.

 

I början av maj gick ansökningarna iväg varpå projektledaren, undertecknad for tillbaka till Ryssland.

 

Efter några veckor visade det sig att Region Halland, representerad av Ingemar Andreasson ställde tvivel på om det fanns möjligheter att bevilja pengar för projekt förlagda i utland. På rekommendation skrev undertecknad en motivation varför avslutningsdelen av entreprenörskursen skulle förläggas till Ryssland. Mycket i denna skrivelse gick ut på det goda samarbete som Halland sen tidigare haft med den ryska regionen och som genom detta nya projekt skulle få en logisk uppföljning och fortsättning. Samtidigt skulle de deltagande svenska ungdomarna komma att få en annan och vidare förståelse för den kunskap man förvärvat i Sverige. Detta och sammantaget med de insikterna om andra människors problem och en förståelse av en annan samhällsstruktur och kultur skulle kunna bredda både kunskapsmässigt och emotionellt för de svenska ungdomarna. Nu inte för att nämna den nytta som projektet skulle göra på rysk sida.

 

Avslag och anslag

 

I slutet juni kom svaren på ansökningarna. Ett avslag från Ungdomsstyrelsen och en beviljande skrivelse från Region Halland inkom.

Ungdomsstyrelsens motivering var att Kulturkompaniet Kronor & Nycklar inte kunde räknas som en svensk, utan en rysk samarbetspartner… Vilket framstår som ytterst märkligt då Region Halland knappast ger pengar till en utländsk organisation (redan då svårmotiverat för dem med medel till svenska projekt i utlandet).

Till Ungdomsstyrelsen utgick, på begäran, Kulturkompaniets senaste verksamhetsrapport, i vilken man kunde läsa att föreningen under de senaste åren mestadels bedrivit sina aktiviteter på rysk mark. Detta därför att ett flertal projekt kontinuerligt genomförts där. Främst är det Region Hallands stora EU-projekt Youth & Society med ett beviljat bidrag på runt två miljoner kronor (TACIS) som låst fast föreningens arbetsstyrka i Ryssland. Kronor & Nycklar har arbetat som experter för projektet i Kaliningrad Oblast. Även så har ett projekt med beviljade medel från Ungdomsstyrelsen (vilket gör avslaget ännu underligare) genomförts; Unga Svar, där ryska och svenska ungdomar deltagit.

 

Kulturkompaniet Kronor & Nycklar reagerade med bestörtning på det nekande svaret och en besk skrivelse sattes samman, riktad till Ungdomsstyrelsen, för att leda uppmärksamheten på det faktum som beskrivs ovan. Det fanns dock inget hopp om att Ungdomsstyrelsen skulle ändra uppfattning i frågan. Det kändes som det ändå var ytterst angeläget att påtala det faktum att genom föreningens arbete i Ryssland fanns tillräckligt med kompetens för att genomföra projektet i sin helhet. Det vore väl mer motiverat att bevilja medel till en organisation som med ryska nätverk och kompetens om rådande förhållande skulle kunna garantera projektets genomförande. Att Kronor & Nycklar inte bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Sverige är inte det samma som att föreningen inte är svensk. Kronor & Nycklar är och kommer att förbli registrerad som en svensk, ideell förening hos skattemyndigheterna och tar sig friheten framöver att bedriva sin verksamhet där medlemmarnas kompetens bäst kommer till pass eller tillfälle till arbete ges! Ekonomiska revisioner och deklarationer sker på svensk mark.

Dessa fakta hoppas vi nu, som arbetar med Kronor & Nycklar, inte ska förhindra bidrag från svenska fonder framöver.

 

Glädjande nog beviljade alltså Region Halland hela det belopp på 55 000 kronor som sökts. Delar av Kulturkällan lät sig genom detta göras!

 

Projektet som blev en tummetott…

 

På detta sätt blev projektet i sin tänkta helhet som en tummetott av en handske – bokstavlig talat…

 

Vid tidpunkten för beskeden om avslag och bifall sattes omedelbart nya planer under övervägande. Beslut fattades ganska snart om att genomföra Kulturkällan om än i en förnyad och modifierad konfiguration. Beslut togs i samråd med Margareta Ek och Peter E Bengtsson att genomföra filmkursen och teaterkursen samt den av Region Halland anbefallda entreprenörskursen. Samarbetspartner i Ryssland informerades om det nya läget och alla planer -  som var förankrade och skulle genomföras utanför Gwardejsk kommun - avstyrdes. Dock fanns det fortfarande möjlighet för deltagare från de andra ryska städerna att medverka, vilket också skedde.

Nya scheman lades upp och fick sitt godkännande av berörda pedagoger. Information spreds till samtliga tänkta deltagare, lokaler bokades upp liksom att övriga praktiska detaljer löstes. Den nya inriktningen på projektet såg på papperet trots allt ut att kunna bli tillfredsställande och göra den nytta som var önskad.

 

Ett annat problem som också krympte projektet var att av de 8 svenskar som var tänkta som deltagare (sex ungdomar och två pedagoger) blev det till sist endast fem som kunde resa. Två av ungdomarna föll bort nästan omedelbart på grund av fortbildningskurser på annan ort i Sverige. En fick inte sitt visa beviljat (detta på grund av ett pass med mindre än tre månaders giltighet). Kanske var manfallet ändå till fördel för projektet. De resterande svenska ungdomarna vittnar om detta i sina utvärderingar. Den svenska ungdomsgruppen blev mycket tajtare och fick ta ett vuxnare personligt ansvar, vilket medförde ett större utbyta av resa och kurserna i stort.

 

Filmkursen

 

Peter E Bengtsson fungerade under work shop-veckan som pedagog för filmkursen. Utbildningen hade fångat fem ryska ungdomars, två killar och tre tjejers, intresse och de höll till i det av projektet Youth & Society´s öppnade ungdomscentret. Där utnyttjade man den dator som TACIS-projektet gett lokaliteterna. Projektledarens dator bars även den över och kom till användning under veckan som gick. Tanken var att man skulle få lära sig hur DV-kameror fungerar och hur man kan manipulera det filmade resultatet i ett klipprogram. Som resultat skulle var och en färdigställa en kortfilm på eget manus. Det skulle dock visa sig att dessa ambitioner var alltför lågt ställda. De ryska ungdomarna kastade sig över detta för dem nya redskap med liv och en enorm lust. Det blev minst två filmer var för dem. En rockvideo och en spelfilm i det mindre formatet var det frekventaste resultatet för de unga deltagarna. När de under Margareta Eks ledning kommit fram till vad det var de ville behandla för slags tema kom också ett flertal roliga och intressanta manus fram. De svenska ungdomarna fick agera skådespelare och de unga filmarna regisserade dem med stor pondus. En auktoritet som bara den som vet vad den vill kan presentera. Det kändes som det hade funnits ett uppdämt behov hos de ryska ungdomarna som nu oförblommerat, under skicklig handledning fick spira fram. Resultatet av dessa ansträngningar blev – enligt undertecknad och Peter E Bengtsson – häpnadsväckande. Sammantaget 37 minuter film som enligt handledare Bengtsson, knappast ens kommer fram under en hel termin på Sturegymnasiets filmkurs. Detta kvantitativa omfång resulterade mot all förmodan även i ett kvalitativt bra resultat. Ibland när undertecknad kom upp till det lilla rummet där ungdomscentret huserar luktade det som i en gymnastiksal. Så intensivt var arbetet under veckan.

 

En av de unga ryska deltagarna utmärkte sig särskilt. Alexander Korzhonok. Under projekttiden diskuterade pedagogerna om man på något sätt skulle kunna premiera den unge filmaren. Man kom då fram till att erbjuda honom en månads studier på Sturegymnasiet i Halmstad för att där ge honom ytterligare möjligheter att förkovra sin talang. När de svenska gästpedagogerna kom tillbaka till Halmstad undersöktes saken närmare. Resultatet av denna sondering blev att det befanns fullt möjligt. Kronor & Nycklar tog på sig det finansiella ansvaret och Sturegymnasiet med Margareta Ek i spetsen det pedagogiska. Tid utsågs för vistelsen och ett slutgiltigt beslut togs i samråd med Alexanders föräldrar om att sejouren skulle förläggas till oktober – november 2004.

 

Teaterkursen

 

Meningen var att samtliga som deltog i de två övriga kurserna plus intresserade ungdomar från Gwardejsk skulle medverka i teaterkursen. Den skulle tjäna som samanhållande faktor. Det blev således en stor grupp (nästan 50 hade anmält sig) som sammanstrålade på eftermiddagarna under ryska och svenska teaterpedagoger.

De första dagarna ägnades företrädesvis åt dramaövningar för att deltagarna skulle lära känna varandra bättre. Tanken var att de improvisationer som genomfördes skulle ligga till grund för det manuskript som skulle tas fram under veckan. Temat var; Vad fruktar du mest?, vilket slog an på de unga deltagarna. Alla fick säga sin mening och så delades teaterskaran upp i mindre grupper för att förbereda improvisationer och uppspel på det nyss diskuterade. Till en början leddes detta arbete på ett superbt sätt av de ryska pedagogerna, men ju längre tiden led ju mer angeläget blev det att sätta samman allt till en fungerande helhet. Tyvärr var de ryska instruktörerna inte riktigt kapabla till detta. Den ryska teatertraditionen medför oftast långa diskussioner och har man bara en vecka på sig så håller inte ett sådant arbetssätt. De svenska ungdomarna, som är vana vid ett raskare tempo började också känna sig illa till mods och rastlösa. Det kom allt mer högljudda protester till projektledningens kännedom. Till sist fann undertecknad det för gott att göra en rockad på teaterpedagogsidan. Margareta Ek fick ta över med två dagar kvar till tänkt premiär. Detta visade sig klokt. Margareta fick per omgående alla med sig och pjäsen färdigställdes lagom till uppspel.

 

Teaterföreställningen blev också höjdpunkten på veckans arbete. Det blev inte bara en publik succé utan en framgång i samarbetet mellan de olika deltagarna – inte minst ur aspekten svensk/ryskt ungdomssamarbete. Nästan fyra hundra människor hade, samanlagt under två kvällar, letat sig till vår mörka spelplats runt en förfallen gammal fabrik. Det är en betydande siffra då man betänker att Gwardejsks fotbollslag inte drar så mycket folk under en hel säsong på 12 hemmamatcher. Många var dessutom öppet gripna av vad de hade fått se. En del grät till och med efter föreställningen. Visst, vi hade tur med vädret men en annan anledning till den stora publikskaran var att detta svensk-ryska samarbete nu är inne på sitt tredje år i Gwardejsk och vi har fått stadens population att långsamt vänja sig vid kulturella evenemang. Den traditionen fanns definitivt inte tidigare.

 

I samband med teaterföreställningen avhölls också en friluftsfilmvisning. Det som filmgruppen kommit fram till under veckan förevisades på ett för ändamålet upphängt lakan. I skenet av brinnande marschaller stannade publiken kvar för att beskåda även detta evenemang. Sammantaget blev dessa båda kvällar (lör- och söndag) mycket minnesvärda för såväl publik som deltagare.

 

Efter den sista kvällens teaterföreställning tilldelades Margareta Ek Kulturkompaniet Kronor & Nycklars kulturpris på 3 000 rubel. Att Margareta är en mäkta populär person bland ungdomarna i Gwardejsk gick inte att ta miste på. Under öronbedövande jubel mottog hon priset, tackade för det, för att med omedelbar verkan överlämna prispengarna till New Generations president Rinat Sharafotdinov. New Generation, Gwardejsks ungdomsorganisation bildade med denna grundsumma Margareta Ek-fonden. Ur den kan nu olika ungdomsgrupperingar söka pengar för mindre projekt.

 

De svenska deltagarna

 

Ungdomarna:

För första gången slapp vi helt den eviga refrängen från deltagande svenska ungdomar på rysk mark. Inte ett klagande ord på vare sig mat, inkvartering eller andra faciliteter. Det har inte varit helt ovanligt vid tidigare samarbeten och projekt. En av anledningarna att klagandet uteblev denna gång var att de flesta av ungdomarna redan hade en viss erfarenhet av vistelser på den ryska landsbygden. En annan är att vi i produktionsledningen lärt oss av tidigare besök och denna gång bäddat bättre för deltagarna. Vi hade till detta projekt gjort en rad rockader och denna gång valt det bästa som Gwardejsk har att erbjuda vad det gäller mat och förläggning (mycket i denna väg har utvecklats under den sista tiden). De som nu engagerades för att lösa dessa spörsmål har dessutom förståelse för vår verksamhet och ser det goda i den hela. Det gör att värdarna intresserar och anstränger sig för vår sak.

 

Den pedagogiska delen av ungdomarnas ansvar sköttes på ett enastående och exemplariskt sätt. Ansvar togs på det viset att de förhörde sig om omständigheterna av projektledningen och rättade i viss mån sina idéer efter det. Öppenheten och viljan att lyssna och samarbeta kändes sorglöst för de huvudansvariga.  Ungdomarna tog också ansvar på det viset att de var noga med planeringen. De diskussioner som fördes inom gruppen i samband med kursens uppläggning visade att det svenska gänget var homogent, samspelta och att alla lyssnade till varandra. Slutligen kan det nämnas att deras pedagogiska ansvar var storartat. De kunskaper man förvärvat i Halmstad fördes vidare på ett lättförståligt och roligt sätt. Samtliga medverkande svenska ungdomar får överbetyg långt över den gängse skalan. Att de ryska ungdomarna litade på sina jämnåriga svenska kamrater och fick fram så goda resultat under veckan, ger ännu en positiv belysning på hur arbetet leddes och bedrevs.

I samband med avslutningen av kursen delade även de svenska ungdomarna ut diplom. Uppskattat av stolta ryska ungdomar.

 

Pedagogerna

 

Både Margareta Ek och Peter E Bengtsson skötte sig på det sätt som man har anledning att förvänta sig. Icke mindre kännetecknades deras insats av en stor öppenhet mot ungdomarna och de olika situationer som uppkom under veckan. Jag tänker på oredan med teaterpjäsen. När Margareta fick ta över ansvaret för repetitionerna tog hon det på ett enastående sätt. Utan att pressas av det känsliga läge som uppkom då de ryska pedagogerna i viss mån och till att börja med upplevde att de blev trampade på tårna. De medverkande professionella ryska deltagarna reagerade efter ett tag dock ej negativt – möjligen till och med tvärt om. Kanske kände de att de blev befriade från ett ansvar som de inte riktigt kunde reda i. Det är dock väl att inte hela gruppen blev handlingsförlamad utan att man under Margaretas ledning kunde ta sig ur den prekära situationen och komma fram till ett berömvärt resultat.

 

Jag förmodar att detta var en av de första gånger då Peter E Bengtsson stod som ledare och pedagog inför ett utländskt oratorium (låt vara fem adepter). Denna uppgift klarade han med glans. Det som imponerar undertecknad mest är Peters otroliga förmåga att lyssna och ställa in sig på deltagarnas egna idéer samt att stimulera dem att genomföra dem. Det kännetecknar en god pedagog på det konstnärliga området. Resultatet av filmgruppens arbete talar i detta fall för sig själv och står omnämnt på annat ställe i denna rapport.

Peter, tillsammans med sina elever, genomförde också dokumentationen av teaterarbetet och föreställningen vilket också var ett stort arbete även det väl genomfört.

Peter delade också ut diplom till de unga ryska filmarna.

 

Både Margareta och Peter tog den ryska vistelsen med upphöjt lugn vilket smittade av sig på samtliga deltagare och hade en mycket positiv och harmonisk inverkan under hela projektet.

 

Plus och minus – en sammanfattning

 

Låt oss börja med det förskräckliga

- (minus)

 

Att det sen visas så lite välvilja från de svenska konsulaten i Gdansk och Vilnius gör att våra projekt som bedrivs i motsatt riktning (Ryssland – Sverige) fördyras och blir mer komplicerade än nödvändigt. Detta är ett aber och ett stort, stort bekymmer med dessa Kronor & Nycklars gränsöverskridande projekt.

 

 

 

 

+ (plus)

 

Projektet i sin helhet får annars beskrivas som en enda stor solskenshistoria. Alla var på gott humör och samtliga ungdomar, både svenska och ryska var igång med sina uppgifter under större delen av sin vakna tid. Ungdomarna la också särskilt vikt vid att verkligen genomföra sina uppgifter eller förkovra sig på bästa tänkbara sätt. De offentliga uppspel som genomfördes var välbesökta och uppskattade, vilket medförde att den ryska allmänheten fick insikt om de aktiviteter som genomförts under projektveckan.

Det kan säkert verka förmätet att benämna allt det positiva som projektet förde med sig och det står bl.a. också att läsa i de svenska ungdomarnas utvärderingar. Därför ger jag bara följande exempel på en av många positiva följdverkningar.

Efter några veckor, efter Kulturkällans avslutande, började de ryska ungdomarna som medverkat i entreprenörkursen att ta fram ett program för att föra vidare de kunskaper som de lärt sig under projektets gång. Inspirerande av att de just lärt sig av unga människor fick dem att inse att de också var kapabla att själva lära ut. Härvidlag kan man verkligen prata om ringar på vattnet…

Nu kan man kanske få för sig att påstå att projektet gått ut på att stödja ungdomarna på den ryska sidan – vilket i sig inte riktigt var meningen. Ett utbyte hade kanske varit en mer korrekt inriktning. Men för framtida svenska besök blir det mer givande om de ryska deltagarna har kvalificerade kunskaper att möta upp med. På sikt ger alltså just denna sommarens kurser en garanti för att nästa projekt blir mer jämställt och därigenom öppnar för ett utbyte mer på lika villkor. Mycket handlar om de ryska ungdomarnas självkänsla och självförtroende för att de ska se att de också har kunskaper värda att förmedla till svenska gelikar.

 

Under detta projekt provade också Kronor & Nycklar för första gången med ungdomstolkar för att överbrygga språkförbistringen. De unga tolkarna fick också en mindre summa pengar för att ytterligare motivera dem att framöver lära sig bättre engelska/svenska.

Detta nya grepp fungerade utmärkt och kommer att bli regel i framtiden.

 

Fortsättning…

 

Med detta som utgångspunkt – årets Kulturkälla som ett pilotprojekt - hoppas vi i Kronor & Nycklar att det kan bli en fortsättning nästa sommar! Att man tar tillvara de positiva intryck och erfarenheter årets projekt gett och bygger ut projektet så att alla de tänkta kurserna kan förverkligas. Vidare är det önskvärt att fler länder blir involverade och att fler svenska ungdomar får möjligheten att resa och lära. Med tanke på att det i skrivande stund ser ut som om nästa stora TACIS-projekt (Sanning & Konsekvens) kommer att bli verklighet, även försöka involvera Polen och de kommuner som kommer att ta del i detta projekt på polsk sida. Om fler länder kan tänka sig att vara med, tex. Italien så varför inte. Det finns många möjligheter att vidareutveckla Vattenhålet/Kulturkällan till en mäktig sommarmanifestation för unga entreprenörer och kulturutövare. Allra fördelaktigast vore om projektet kunde få en mer långsiktig struktur. Att man kunde planera för tex. tre år framåt. I så fall kunde man ta tillvara erfarenheter och år från år hitta fram till de ultimata lösningarna på upplägg och genomförande. Om man bygger för tre år finner man säkert vägar för en större kontinuitet – både vad det gäller ledare och ungdomar och kunde på det sättet få igång ett ungdomssamarbete värt namnet.

Kronor & Nycklar har hur som helst de kunskaper och nätverk som kan garantera ett lyckat genomförande på rysk sida. Fördelar som föreningen bara hoppas att få utnyttjade!

 

Här följer nu en kortfattad verksamhetsredovisning månad för månad

 

Januari

 

Januari månads arbete bestod mycket i att rapportera föregående års verksamhet. Bland annat färdigställdes rapporteringen av projektet UNGA SVAR samt delar av EU-projektet. Fortlöpande var också Kronor & Nycklars representanter på besök i städerna Pionerskij och Svetlogorsk för att planera och arbeta med slutkonferensen av Youth and Society.

I mitten av månaden var ordförande i Sverige för att förlänga sitt visum till Ryssland. Då passade han också på att medverka vid ett seminarium som Ungdomsstyrelsen avhäll i Stockholm.

Mot slutet av månaden intensifierades arbetet med projekteringen av det nya EU-projektet ”Sanning och Konsekvens”.  Detta skedde i samarbete med Region Halland. Den 23 januari var ordförande tillbaka i Gwardejsk.

I slutet av månaden företog sig Kulturkompaniet en kort arbetsresa till Polen för att förena nytta med nöje. Nya riktlinjer för det kommande årets verksamhet drogs upp samtidigt som välbehövlig avkoppling skedde på badanläggningen i Nikolaiki.

 

Februari

 

Förutom den ordinarie kvällskursverksamheten och arbetet med Youth and Society var rapportskrivandet en stor del av Kronor & Nycklars verksamhet i februari. Tråkiga saker hände också denna månad då kontorets huvuddator rasade ihop efter ett monstruöst virusangrepp..

Den 22 åkte ordförande till Sverige igen för att ordna upp allt med viseringen för Ryssland. Den 26 var han tillbaka efter att förutom fått visa även arbetat med nya projektansökningar. Projektet Unga Svar fick också sin revidering genomförd. Nya datorprogram införskaffade för att få ordning på datorparken på kontoret i Gwardejsk.

 

Mars

 

Ordinarie verksamhet med kvällskurser för ungdomarna i New Generation och Youth and Society. 11 – 14 mars sammanstrålade styrgruppen för EU-projektet i Svetlogorsk där beslutet tog på att satsa på ytterligare ett EU-projekt. Sanning och Konsekvens var nu ett faktum. Alla tre länderna; Sverige, Polen och Ryssland hade accepterat de formuleringar som projektgruppen, bl.a. Kronor & Nycklar hade lagt fram.

Den 24 åkte ordförande åter till Sverige. Denna gång för att lägga sista handen vid den nya EU-ansökan som också blev klar i tid och skickades iväg till Bryssel.

Från den 28 koncentrerades allt arbete på den stundande slutkonferensen för Youth and Society. Det var möten och repetitioner i Pionerskij, Svetlogorsk och Gwardejsk mest varje dag.

 

April

 

Den 2 till 4 april avhölls slutkonferensen för projektet Youth and Society i de tre ryska städerna som var inblandade. Det blev en strålande manifestation med hundratalet ungdomar från Ryssland och Sverige. Som tur var höll vädret oss med strålande solsken alla tre dagarna. Detta var en av topparna under verksamhetsåret.

Först i mitten av månaden kom arbetet igång igen. Den stora ansträngningen inför och under slutkonferensen hade tagit ut sin tribut. Resten av  månaden ägnades åt rapportskrivning och försök till innovativt arbete.

Från den 15 till 21 var Kronor & Nycklars representanter i Moskva för att övervara den avslutande konferensen på hela TACIS-projektet.

 

Maj

 

Första halvan av månaden ägnades åt rapportskrivning. Den 4 åker ordföranden till Sverige för att på Region Halland slutföra TACIS-rapporten tillsammans med Tommy Löfquist. Under denna tid färdigställer han också en ansökan till Ungdomsstyrelsen gällande sommarens projekt; Kulturkällan. Den 19 är han tillbaka i Gwardejsk. Därefter följer några dagars semester men mot slutet av månaden börjar planerandet av sommarens festival i Gwardejsk.

 

Juni

 

Juni var fyllt av förberedelser inför festivalen. Massor av inbjudningar till olika grupper skickades ut och kontakter med sponsorer togs. Utlandet visade som vanligt stort intresse för att deltaga och flera grupper från Sverige, Litauen och Polen hörde av sig efter utskickad information. Möten, möten och åter möten med olika människor och grupper avlöste varandra. Ju längre in i juni vi kom ju hetare blev frågan och ju mer insåg vi att vi aldrig skulle kunna få sponsorer att ställa upp. Det lutade åt att Kronor & Nycklars skulle få finansiera hela evenemanget.

Midsommarfirandet blev till en riktig succé. Under detta arrangemang delade Kronor & Nycklar också stolt ut sitt kulturpris.

I mitten av månaden fungerade också Kulturkompaniet värdar för ett besök från Sverige. Två geologer besökt Kaliningrad Oblast för att träffa människor i branschen och beskåda bärnstensbrytning på plats. Kulturkompaniet Kronor & Nycklar la upp programmet och fungerade som tolkar och vägledare. Ett mycket intressant projekt. Just sådan här verksamhet skulle Kulturkompaniet Kronor & Nycklar kunna ägna sig åt mycket mer – inte minst som ren affärsverksamhet.

 

Juli

 

Festivalen blev inte vad vi hade hoppats på. Först av allt bjöd vädret oss stort motstånd. Det regnade båda festivaldagarna vilket innebar att publiktillströmningen inte var sig över. Det kändes också som om det inte var riktigt så välplanerat som ett sådant här evenemang kräver. Kanske hade det gått lite väl bra de senaste åren och att det fanns inför årets festival en falsk trygghet i att allt säkert kommer att ordna sig hur som helst. De grupper som kom och uppträdde var dock nöjda. Nästan 300 personer deltog och kanske var det i mesta laget också. Summa summarum så var det ingen rolig upplevelse detta år. Tillika fick Kulturkompaniet stå för hela kalaset. Festivalen avhölls i år 3 – 4 juli.

Mitt under festivalen kom också ett negativt besked från Ungdomsstyrelsen. De avslog ansökan för Kulturkällan vilket fick konsekvenser resten av månaden. De som skulle deltaga i projektet fick meddelas att allt avstyrdes. Men i samma andetag kom dock ett positivt besked. Region Halland beviljade medel (55 000:-) för samma projekt, vilket innebar att en del av projektet skulle komma att kunna genomföras.

Från den 12 till den 24 befinner sig ordförande i Sverige för att förbereda den del av Kulturkällan som kunde genomföras. En del av dessa förberedelser innebar möten med de ledare och de ungdomar som skulle delta.

Slutet av månaden ägnades helt at förberedelserna inför smulan av det som från början varit storslagna intentioner men som vi ändå såg fram emot. Kulturkällan.

 

Augusti

 

Nu utföll kompensationen för den mindre lyckade festivalen. Från den 7 till den 16 avhälls Kulturkällan-projektet med olika kurser för att få sin final med två teaterföreställningar och filmvisningskvällar. Det här var den verkliga toppen under verksamhetsåret 2004.

Efter projektet vidtog planering av höstens aktiviteter.

En hel del filmarbete tog också upp tiden för teamet. Bland annat påbörjades arbetet med filmen ”Meningen Med Våra Liv” ett reportage om ungdomarnas möjligheter till ett anständigt liv i Gwardejsk.

 

September

 

I september fortsatte arbetet med ungdomsfilmen. Intervjuer med alltifrån polischefen i staden till politiker och ungdomsledare. Tyvärr var tiden alltför knapp för att färdigstalla filmen.

Sista helgen i september begav sig ordförande åter iväg till Sverige. Denna gång för att förbereda och färdigställa dokumentärfilmen om Digital Historia.

Under september färdigställdes också hela rapporten kring projektet Kulturkällan. Även denna blev till en diger lunta.

Nu startades åter kvällskurserna upp. Svenska, Teater och Körsång stod på programmet.

I slutet av september kom så beskedet på att nästa EU-projekt gått igenom och fått acceptans i Bryssel. En oerhörd lättnad och glädje. Det betyder att Kulturkompaniet Kronor & Nycklar kan fortsätta sin verksamhet i Ryssland.

 

Oktober

 

Under hela oktober arbetade Kulturkompaniet Kronor & Nycklar med filmen ”Dom Kallade Oss Handikappade” tillsammans med elever och lärare på Digital Historia. En mycket givande och rolig tid. Eftersom det tidigare funnits samarbete mellan Digital Historia och Kulturkompaniet Kronor & Nycklar så flöt arbetet mycket bra. Men för att färdigställa filmen krävdes det en hel del arbete. Det blev många kreativa timmar lagda på det här projektet, till gemensam glädje. I slutet av månaden kom Alexander Korzhonok till Sverige för att under tre veckor studera vid Sturegymnasiet i Halmstad. Detta som ett led i den studentutbytesidé som Kulturkompaniet utarbetat med Sturegymnasiet. Alexander studerade och producerade film under vistelsen i Halmstad.

Under denna tid diskuterade också möjligheten att få en fortsättning på Kulturkällan-projektet.

 

November

 

15 november var det premiär för ”Dom Kallade Oss Handikappade” på Digital Historia. Ett hundratal besökare kom för att övervara förevisningen. Till Kulturkompaniet Kronor & Nycklar stora tillfredställelse var bidragsgivarna nöjda. Det stora flertalet av besökarna uttryckte också belåtenhet. Men det allra viktigaste med det här arbetet var att de som Kulturkompaniet arbetade med och som filmen handlade om var tillfreds med det resultat som uppnåtts. Det här var i sanning en mycket gemytlig och kreativ tid.

Alexander Korzhonoks tid i Sverige som utbytesstudent gav också gott resultat. Han hann med att producera tre mycket begåvade filmer, vilket gjorde att Kulturkompaniet fann de investerade pengarna väl värda att satsa.

Under den andra delen av november och väl tillbaka i Gwardejsk gick tiden åt till att förbereda och repetera den julshow som var planerad i samband med Lucia.

Under november hann vi också med att arrangera en utställning på Ungdomscentret. Svenska Institutet hade gjort en samling av gamla Bernadothfotografier som Generalkonsulatet fått i uppgift att låta gå på turné i Kaliningrad Oblast. Kronor & Nycklar fick uppgiften att arrangera den i Gwardejsk. Hur många som såg utställningen är ytterst svårbedömt – men må hända runt 5 000 människor. Strategiskt hade vi lagt utställningen i samband med de lokala valen. Utställningen hängde just i vallokalen.  

 

December

 

December blev en häktisk och arbetsmässigt tillfredställande månad. Luciaspäket repeterade och förbereddes fram till premiären den 12.. 9 föreställningar genomfördes, 5 under en dag. Att få möjlighet att ge ungdomarna i New Generation denna erfarenhet kändes mycket bra och kommer att ge resultat längre fram under Kronor & Nycklars fortsatta verksamhet i Gwardejsk. Nyttig rutin införskaffades.

Till julhelgen bjöd Kulturkompaniet Kronor & Nycklar på traditionellt svenskt julbord för dem som stått kompaniet närmast under verksamhetsåret. Ett omtyckt rendezvous som också pockar på en fortsättning. Kanske en ny tradition är född.

Liksom under vanliga omständigheter men nu från mitten av november fram till julhelgen genoförde Kulturkompaniet sin reguljära verksamhet med kvällskurser för ungdomarna i ”New Generation”.

I december besökte också regissör Ulf Andersson från Halmstad för att undersöka möjligheterna att öppna för ett samarbete med Kaliningrads Musikaliska Teater. Kulturkompaniet var behjälpligt med förberedelser, tolk och ciceronhjälp. Tanken är att någon gång till nästa år sätta upp en svensk pjäs på nämnda teater.

 

Ordförandes personliga slutord

 

När man så här summerar året som gått ser man att en hel del har utförts.  Det är min personliga glädje att Kulturkompaniet har fått möjligheten att kunna genomföra de planer som dragits upp. Allt har inte gått att göra av olika anledningar, men det som vi fått möjligheten till har vi efter bästa förmåga genomfört och rapporterat. De stora höjdpunkterna under året var Kulturkällan, filmen tillsammans med Digital Historia, Luciaspäket och naturligtvis Youth & Society:s avslutning. Nu ser vi fram emot ännu ett EU-projekt och en fortsatt verksamhet i Ryssland. Att året både innehållit positiva och negativa händelser kan betecknas normalt. Allt kan inte gå som på räls och mycket ligger utanför Kulturkompaniets möjligheter att påverka. Det som emellertid har varit i våra händer har vi försökt att genomföra på bästa sätt och enligt min mening också lyckats med det. Att en liten förening på detta sätt får möjligheten att överleva och jobba vidare får kanske ändå ses som unikt. Får vi bara förtroende i framtiden så kommer vi att kämpa med kronor och nycklar(näbbar och klor) för att genomföra fler projekt liknande dem som vi realiserat i år och som också ligger i linje med Kulturkompaniets verksamhetsstadga.

Ett bittert och mycket sorgligt meddelande måste jag dock göra. Den 14 december gick en av Kulturkompaniets trognaste medarbetare helt plötsligt ur tiden. Gennady Vasiljevich Meshalnikov. Saknaden av honom, kommer att leva vidare långt in i framtiden. Måhända för alltid. Han var vår allt i allo. Taxichaufför och totalfixare. En slags alltid närvarande skyddsängel som höll sin vakande hand över oss och det vi gjorde.

Så här i slutet av denna årsberättelse vill jag också passa på att tacka alla de som hjälpt oss genom detta år. Våra bidragsgivare och hjälpredor, New Generation som är vår ständiga samarbetspartner samt alla andra i Sverige och här i Ryssland. Utan ert stöd och er hjälp hade vi aldrig kunnat genomföra vårt verk.

Vår förhoppning är att kunna fortsätta verka här i Gwardejsk, Kaliningradskaja Oblast också under de närmaste åren – och det ser så ut, tack och lov.

EKONOMISK REDOVISNING

 

Gwardejsk i december 2004

Hans Bärtilsson

Ordförande för

Kulturkompaniet Kronor & Nycklar

Upp